TỦ SÁCH

TỔNG QUÁT VỀ CÁC SÁCH TIN MỪNG

Tin mừng là tin vui mừng về sự giải thoát và ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho loài người qua Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cũng có thể nói cách khác, Tin mừng: tin vui vì Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người. Tin mừng của …

Đọc thêm

TÌM HIỂU CÁC THƯ PHAOLÔ

Tập này nói về một sưu tập các thư vẫn được truyền thống cho là của thánh Phao-lô. Nhưng như thế không có  nghĩa  là  tất  cả  các  thư được  nói  tới  sau đây  đều  do thánh Phao-lô viết ra. Vì thế, chúng tôi sẽ đề cập đến các thư …

Đọc thêm

Những Chữ Viết Tắt Các văn kiện Công Ðồng Vatican II

DT Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu (Perfectae Caritatis ) ÐP Sắc lệnh về các Giáo Hội Công giáo Ðông Phương (Orientalium Ecclesiarum) ÐT Sắc lệnh về Ðào Tạo Linh mục (Optatam Totius) GD Tuyên ngôn về Giáo Dục Ki-tô giáo (Gravissimum Educationis) GH Hiến chế tín lý về Giáo …

Đọc thêm

TÌM HIỂU THÁNH KINH

Nhiều người nhận xét: người Tin lành rất thông thạo Thánh Kinh, còn người Công giáo hiểu biết rất ít về Thánh Kinh. Thật vậy, trong quá khứ chúng ta chú trọng nhiều vào giáo lý, giáo luật và phụng vụ hơn là Thánh Kinh.

Đọc thêm

GIÁO TRÌNH: MỤC VỤ HUẤN GIÁO

​Để chu toàn sứ mệnh huấn giáo mà chính Đức Ki-tô đã gọi mời, mỗi người môn sinh chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị chu đáo không những cả về đạo lý mà còn cả những nguồn mạch sư phạm Giáo lý mà chính Đức Kitô

Đọc thêm