Hành Trang 34 : Làm chứng cho chân lý

dm37.jpgHuy hiệu của Dòng là CHÂN LÝ. Nguyên điều đó đã cho thấy nét riêng biệt mà Dòng chọn lựa; hoặc đúng hơn đó là đường lối riêng mà Chúa Thánh Thần đã muốn dẫn dắt Ða Minh và con cái của Ngài.

Nhưng chân lý là gì ? Câu hỏi đó đã được Philatô nêu lên với Chúa và con người mọi thời cũng vẫn không ngừng tìm câu giải đáp. Người ta thường có cảm tưởng rằng chân lý là những suy tư cao siêu, khúc mắc, và như thế nhiệm vụ làm chứng cho chân lý có vẻ như chỉ dành cho những bậc thông thái mà thôi. Thực sự ý nghĩa chân lý như vậy không giống như trong Tin Mừng; và lối nhìn đó còn biến chân lý sống động thành một thứ suy tư lý luận thuần túy lý trí. Ðức Giêsu đã nói : “Ta là Ðường, là Sự thật (Chân lý) và là sự sống”. Chân lý mà Chúa Giêsu muốn nói tới là một chân lý cứu độ, chân lý mang lại sự giải thoát đích thực, trọn vẹn, rốt ráo cho con người; chân lý đó cũng chính là Ðức Giêsu Kitô.

Nếu như theo Công đồng Vatican II, mọi người Kitô hữu đều có sứ mạng tông đồ, thì mọi con người Ða Minh dù trong bất cứ điều kiện nào, cũng phải làm chứng cho Ðức Kitô theo tinh thần của Dòng, tức là làm chứng cho chân lý.

Thực sự, sứ vụ Ða Minh luôn gắn liền với việc chiêm niệm nói chung và với việc học nói riêng. Chính sự học hỏi và cầu nguyện sẽ giúp cho ta có nhiều khả năng hơn để thi hành sứ vụ Ða Minh. Chính sự học hỏi và cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta nhận ra những sai lạc của con người, của xã hội hoặc trong chính Giáo hội nữa. Chính sự học hỏi và cầu nguyện không ngừng sẽ giúp chúng ta sửa đổi cách sống của mình cho phù hợp với chân lý cứu độ của Chúa Giêsu, giúp chúng ta nhận rõ hơn những giá trị đích thực của Tin Mừng.

Nhưng làm tông đồ theo tinh thần Ða Minh cũng không nhất thiết phải là nói, giảng dạy cho người khác. Người ta có thể và phải làm chứng cho chân lý bằng chính cách sống đúng đắn, hợp với chân lý của mình. Như vậy, trước hết mọi thành viên Ða Minh phải có nhiệm vụ sống Tin Mừng Ðức Kitô, không chỉ bằng lòng với những công việc đạo đức mà thôi, nhưng phải làm sao để trở thành một con người của Tin Mừng. Tin Mừng của Ðức Kitô phải là ánh sáng để giúp mình không ngừng sửa đổi đời sống. Tin Mừng của Ðức Kitô phải tỏ lộ ra trong cuộc sống, làm cho cuộc sống thấm nhuần niềm tin, sự vui tươi, lạc quan, can đảm, bình an.

Con người Ða Minh trước tiên phải là những người được hưởng chân lý cứu độ do chính Chúa Giêsu mang lại trước đã; chân lý đó khiến cho đời sống đạt tới sự sung mãn thực sự, đời sống rập theo Thánh Ý Chúa và cuộc đời của mình được thành toàn. Rồi thi chân lý đó sẽ lan tỏa tới những người khác cùng với hoạt động tông đồ của mình.