Luân lý chuyên biệt 13: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo (tt)

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 13: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo

Người kitô hữu phải chịu một phần trách nhiệm trong việc khai sinh ra chủ nghĩa vô thần bởi xao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc trình bày sai lạc về giáo lý, hoặc do những thiếu sót (gương mù) trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội. Phải nói rằng họ che giấu hơn là bày tỏ chân dung đích thực của Thiên Chúa và tôn giáo (GS 19, 3).

NhnhdjUc_2E