Nghe giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay Chay B (2012-2024)

SUY NIỆM 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 3,14-21)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,  để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.  Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.  Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Năm 2024:

Năm 2021:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Gisue Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Năm 2018:

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015:

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2012:

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Biển Đức Vương Thuật

 

 

SUY NIỆM