Nghe giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay Chay B (2021, 2018, 2015, 2012)

SUY NIỆM 

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 3, 14-21)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.


Năm 2021:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Gisue Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Năm 2018:

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015:

Lm Gioan B. Trần Anh Long

 Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao                   

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

 Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2012:

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

 Lm Giuse Phạm Quốc Văn                        

 Lm Giuse Đinh Trọng Chính

 Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Biển Đức Vương Thuật

 

 

SUY NIỆM