Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm A (2011-2023)

SUY NIỆM

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2013) + Video

Nghe giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm C (2016)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt. 22, 1-14)

 1 Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !’ 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ : ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11 “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy : ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch : ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít’.”

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Năm 2017:

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 12.10.2014:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 09.10.2011:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Vinhsơn Nguyễn Duy Nam 

SUY NIỆM