Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua (2010 – 2020)

 Năm 2010

 Năm 2012

 Năm 2013  Video

Năm 2011, 2014, 2015

Năm 2016

Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 25,31-46) – Năm A

 Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua (2010 – 2018)

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?” Đức Vua sẽ đáp lại : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Năm 2020:

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP

Năm 2019:

Lễ 6g15: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2018:

Lễ bổn mạng HĐ Khuyết tật Kitô Vua: Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2017:

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 Năm 2010

 Năm 2012

 Năm 2013  Video

Năm 2011, 2014, 2015

Năm 2016