Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua (2010 – 2023)

SUY NIỆM NĂM A

SUY NIỆM NĂM B

 Năm 2010

 Năm 2012

 Năm 2013  Video

Năm 2011, 2014, 2015

Năm 2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,31-46) – Năm A 

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?” Đức Vua sẽ đáp lại : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 18,33b-37) – Năm B

33b Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng : “Ông có phải là vua dân Do-thái không ?” 34 Đức Giê-su đáp : “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?” 35 Ông Phi-la-tô trả lời : “Tôi là người Do-thái sao ? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?” 36 Đức Giê-su trả lời : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” 37 Ông Phi-la-tô liền hỏi : “Vậy ông là vua sao ?” Đức Giê-su đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

 

Năm 2023:

Năm 2021:

Năm 2020:

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP

Năm 2019:

Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lm Giuse Tôn Khánh Duy

 Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2018:

Lễ bổn mạng HĐ Khuyết tật Kitô Vua: Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2017:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 Năm 2010

 Năm 2012

 Năm 2013  Video

Năm 2011, 2014, 2015

Năm 2016

SUY NIỆM