Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2010-2022)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2010)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2011)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2012)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2013)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2014)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2015)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 24,46-53)

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Năm 2022:

Năm 2019:

Năm 2016:

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2013:

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2010:

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu