Thần học Đời Tu 19: Nét đẹp của đời sống thánh hiến

Thần học online:
 
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

Bài 19: Nét đẹp của đời sống thánh hiến

Công đồng Vat. II với hiến chế Lumen Gentium số 44, đã phác họa chân dung của những người sống đời thánh hiến, họ là những người : “Bắt chước cách chính xác hơn và thực hiện liên tục trong Giáo hội nếp sống Con Thiên Chúa đã nhận khi khi Người xuống thế để thi hành Thánh ý Chúa Cha và cũng là nếp sống Người đã đề ra cho các môn đệ theo Người”. Qua nét phác họa này, Công đồng đã coi đời thánh hiến của các tu sĩ là phương thế kết hiệp một cách đặc biệt với Giáo hội và với Mầu nhiệm Giáo hội, do đó đời thánh hiến luôn nỗ lực đem lại lợi ích cho Giáo hội.

Chúng ta có thể miêu tả nét đẹp của đời thánh hiến với những nét chấm phá về căn tính của đời sống thánh hiến; và sự dấn thân của người sống đời sống thánh hiến để chia sẻ những nỗi thao thức của Giáo hội. 

0uBDE7CSjDU