Thần học luân lý 18: Những vấn đề luân lý của nhân luật

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 18: Những vấn đề luân lý của nhân luật

“Luật pháp của loài người chỉ là luật khi phù hợp với lẽ phải; có hiệu lực là nhờ “luật vĩnh cữu”; khi xa lìa lẽ phải, nó không còn là luật nữa, nhưng là một sự bất công, thậm chí chỉ là một hình thức bạo lực” (Thánh Tô-ma A-qui-nô, Tổng Luận Thần Học 1-2,93,3.2).

Luân lý Kitô giáo xác định bốn điều kiện để luật pháp có giá trị ràng buộc luân lý:

– Nhân luật đòi hỏi những điều tốt luân lý

– Nhân luật chỉ đòi hỏi điều có thể

– Nhân luật phải phục vụ thiện ích chung

– Nhân luật phải thể hiện sự bình đẳng.

QPaytwLmKtk