Tìm Hiểu Kinh Thánh 09: Các sách Tin Mừng

 
Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 9: Các sách Tin Mừng

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.  Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Lc 1, 14-15)

Tin Mừng có hai nghĩa: vừa loan báo ơn cứu độ, vừa là các tập sách chép lại lời loan báo đó.
Sách Tin Mừng được hình thành qua giai đoạn truyền miệng và ghi chép.

Z-WWRQiYYuM