Luân lý chuyên biệt 03: Sự trổi vượt về đức ái

Thần học online:
 
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 03: Sự trổi vượt về đức ái

Đức ái, nhân đức nền tảng, chỉ được coi là hoàn hảo khi người ta có tất cả các nhân đức khác tiềm ẩn trong nhân đức nền tảng này. Đức ái chỉ hoàn hảo khi người ta không chỉ công bằng, lương thiện, hay giúp đỡ nhưng còn phải nhẫn nại, thương người, biết ơn. Đức ái hoàn hảo không thể cùng tồn tại với bất cứ nết xấu nào.

ll41DaiR11A