Luân lý chuyên biệt 04: Bản chất của đức tin

Thần học online:
 
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 04: Bản chất của đức tin

Tin là gì ? Là chấp nhận một điều mà chúng ta không thấy không biết, thậm chí không hiểu. Phi lý chăng, con người có lý trí mà lại đi chấp nhận một điều mình không biết, không thấy, không hiểu? Thực ra trong cuộc sống, có rất nhiều điều phải tin, mặc dù chúng ta không thấy, không biết.

BtbobBMM-V8