Ngày 20.12: Xin vâng đáp lại xin vâng

20/12/13 Thứ Sáu tuần 3 MV

Lc 1,26-38

Dacaria không sánh bằng…

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

flower78

Suy niệm: Nhìn ngắm mầu nhiệm Nhập thể, chúng ta nhận ra Chúa Con cũng thưa xin vâng chứ không riêng chi Đức Maria. Và mọi sự không bắt đầu từ tiếng xin vâng của Đức Mẹ Maria cho bằng từ tiếng xin vâng của Chúa Con: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thi hành ý Ngài” (Dt 10,7). Con đến vì “máu các con bò, con dê không thể nào xóa được tội lỗi.” Con đến vì “Chúa không ưa hy lễ và hiến tế, không thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.” Con đến để “hiến dâng thân mình làm lễ tế xóa tội.” Đức Mẹ Maria cũng đã hiến dâng chính mình như thế, trong tiếng xin vâng của Mẹ: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa xin Ngài cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền.” Với tiếng xin vâng này, Mẹ họa lại cách tuyệt vời tiếng xin vâng của Chúa con. Với tiếng xin vâng, Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa vì ơn cứu độ của con người.

Mời Bạn: Đón mừng Con Chúa giáng trần là chúng ta mừng Con Chúa đến hiến mình cho ta được sống và sống dồi dào. Là người đang được nếm cảm sự sống dồi dào của Thiên Chúa, bạn cũng hãy noi gương Chúa Giêsu và Đức Maria, sẵn sàng nói tiếng xin vâng với lời mời gọi của Thiên Chúa vì ơn cứu độ cho những người chung quanh.

Sống Lời Chúa: Khi an vui cũng như lúc sầu khổ hãy để thánh ý Chúa được thực hiện nơi chúng ta bằng cách thưa như Đức Mẹ: “Con đây là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ thực hiện ý Ngài”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đến và sống trong con, để con trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, sẵn sàng thưa với Chúa Cha: Lạy Cha, này con đây, con đến để thi hành ý Ngài. Amen.