Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2010 -2022)

 – Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2016)

Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 10,27-30)

Khi ấy Đức Giêsu nói với dân Do Thái :
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”

Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2016)

 Năm 2022:

Năm 2019

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Phanxicô X. Đào Trung hiệu

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

 Năm 2016:

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu 

 Năm 2013:
Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

 Năm 2010:

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

SUY NIỆM