Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2021, 2018, 2015, 2012)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2010)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2011)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2012)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2013)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2014)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2015)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2016)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mácô (Mc 16,15-20)

Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Ngày Truyền thông Công giáo

Năm 2021:

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Năm 2018:

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 06g15: Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 07g30: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015:

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 05 giờ : Lm Ignatius Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16 g00 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2012:

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 9g00 : Gm Giuse Nguyễn Tấn Tước (lễ Thêm sức)

Lễ 16 g00 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM