Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2012-2024)

SUY NIỆM

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2010)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2011)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2012)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2013)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2014)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2015)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2016)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mácô (Mc 16,15-20)

Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Ngày Truyền thông Công giáo

Năm 2024:

Năm 2021:

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Năm 2018:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Ignatius Nguyễn Ngọc Rao

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2012:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Gm Giuse Nguyễn Tấn Tước – Lễ Thêm sức

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM