Thần học Luân lý 06: Nền tảng của luân lý

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 6: Nền tảng của Luân lý

 

Tìm kiếm một nền tảng vững chắc cho thần học luân lý là điều thiết yếu đối với một khảo luận mang tính khoa học.

Nền tảng của thần học luân lý rất gần với nền tảng của đạo đức học, bởi vì cả hai cùng nghiên cứu, tìm kiếm câu hỏi cho những vấn đề liên quan đến hành vi có tính luân lý.

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu nền tảng hành vi luân lý con người theo triết học và Kitô giáo.

1AXhA_OmoiU