Thần học Luân lý 13: Lề luật theo thánh Phaolô

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 13: Lề luật theo thánh Phaolô

“Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô.” (Gl 6,2).

Thánh Phaolô thuộc về cả Do Thái giáo và Kitô giáo. Ngài không chống luật cũng không duy luật. Lề luật của Thiên Chúa luôn có một vị trí trong cuộc sống của Ngài. 

DStM5toxSpM