Thần học Luân lý 15: Nội dung của luật tự nhiên

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 15: Nội dung của luật tự nhiên

“Luật tự nhiên bày tỏ cảm thức luân lý nền tảng, nhờ đó con người dùng lý trí mà nhận định điều tốt và điều xấu, chân thật và dối trá” (GLHTCG số 1954)

Luật tự nhiên chỉ dạy những điều gì? Khuynh hướng tự nhiên là gì? Có những khuynh hướng tự nhiên nào? Mối liên hệ giữa luật tự nhiên và Thập Giới?

KyR3QD4iilg