Thần học Luân lý 16: Tính khả tri của luật tự nhiên

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 16: Tính khả tri của luật tự nhiên

“Bởi vì lý trí con người, nói một cách tuyệt đối, với khả năng và ánh sáng tự nhiên, có thể tiếp nhận cách hữu hiệu một tri thức đích thực nào đó về Thiên Chúa duy nhất và ngôi vị, là Đấng gìn giữ và điều khiển thế giới.” (Thông điệp Human generis).

Ở một mức độ nào đó, con người có thể nhận biết những đòi hỏi luân lý, những bổn phận đạo đức đã được khắc ghi và phát xuất từ chính hữu thể con người, điều đó đúng không? Bằng cách nào, nhờ phương tiện nào?

3pojbPHPi2w