Thi hành ý muốn của Cha (15.12.2015)

Thứ Ba sau Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Sp 3, 1-2.9-13; Mt 21, 28-32

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mat-thêu.

28 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông nghĩ sao ? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ 29 Nó đáp : ‘Con không muốn !’ nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : ‘Thưa ngài, con đây !’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

 

Đức Giêsu kể dụ ngôn hai người con được người cha sai đi làm vườn nho, để thẩm vấn các kinh sư  và Pharisêu xem ai là người thi hành ý muốn của cha. Người con thứ nhất không muốn đi nhưng sau hối hận và đi làm. Còn người con thứ hai thưa vâng rồi lại không đi. Họ phải trả lời người thi hành ý muốn của cha là người thứ nhất, thưa không rồi vẫn thi hành.

Ở đây người muốn ví chính họ như người con thứ hai mới thấy tréo nghoe: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.

Nói và làm là hai thái độ khác nhau. Có người chỉ nói mà không làm. Có người không nói nhưng lại làm. Hai thái độ trong bài Tin Mừng hôm nay: hạng người nói mà không làm là các kinh sư và Pharisêu, hạng người không nói mà lại làm là những người thu thuế và tội lỗi.  

Những người thu thuế và những cô gái điếm đã nhận ra mình, nhận ra đời sống tội lụy của mình, nhận ra tình thương của Chúa, nhìn thấy nỗi khổ đau ê chề trong hiện tại và khát khao tìm sự giải thoát nơi Chúa. Một khi mở lòng đón nhận Đấng cứu độ, họ được ơn hoán cải đổi mới nhờ Chúa Thánh Thần và sinh hoa trái tốt lành.

Còn những người biệt phái và Pharisêu tự mãn về mình thuộc giới đạo đức, là bậc thầy không cần đến ơn cứu giúp. Họ càng đóng cửa lòng thì con mắt càng không nhận ra, họ lắc đầu, chối từ không hối hận mà tin ông Gioan. Người đời cũng có cách để đối xử: “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”.

Bài đọc I hôm nay mô tả những cái kết khác nhau do lòng sám hối trở về hay cố chấp: “Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi những kẻ kiêu căng đắc thắng, và ngươi sẽ không còn nghênh ngang trên núi thánh của Ta nữa. Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh ĐỨC CHÚA. Số dân Ítraen còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt.”

Lạy Chúa! Mỗi mùa vọng về xin giúp con nhận ra và trở về với tình yêu Chúa. Trong tình yêu Người ta tự nguyện chứ không cưỡng ép. Xin cho con biết lấy tình yêu đáp lại tình Chúa yêu con, để con không chỉ nói suông mà là người con thực hành ý muốn của Cha trong những việc làm, hành động để  chứng tỏ lòng con yêu Chúa. Amen.

                                                        Én Nhỏ