Tuân giữ và thực hành Lời Chúa (18.03.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Ga 8,51-59

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”
52 “Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’
53 “Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?” 54 Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”
57 Người Do-thái nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham !” 58 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !”
59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

 1- Ghi nhớ:

“Thật! Tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ Lời Tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. (Ga 8, 51)

2- Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người Do Thái. Chính Đức Giêsu đã mặc khải về thân thế của Người, Người là con Thiên Chúa. Điều này dường như gặp phải sự phản kháng của người Do Thái, bởi họ còn có những quan niệm hẹp hòi, ích kỷ nên họ không chấp nhận về thân thế của Người. Khi Đức Giêsu giảng giải về Nước Trời thì họ đóng kín con mắt đức tin không chịu nghe theo những giáo huấn của Người. Chính vì thế nên Đức Giêsu đã nói: “Ai tuân giữ Lời Tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. Họ còn cho Người là bị quỷ ám. Thực ra Đức Giêsu muốn cho mọi người biết những ai đặt niềm tin vào Chúa và chấp nhận Chúa bằng cách tuân giữ Lời Chúa thì được sự sống vĩnh cửu, đó chính là sự sống của Thiên Chúa.

 Niềm tin của người Kitô hữu đó là: Phép Rửa làm cho chúng ta được tháp nhập vào thân thể của Đức Giêsu, mà Đức Giêsu là Đấng đã toàn thắng sự chết và không bao giờ chết nữa. Như thế, người Kitô hữu cũng sống bằng chính sự sống của Đức Giêsu, sự sống muôn đời. Cuộc sống của chúng ta hôm nay chỉ là tam thời để chuẩn bị cho cuộc sống trường sinh mai sau trên Thiên Quốc.

Như vậy, “viên thuốc trường sinh bất tử” mà người Kitô hữu chúng ta cần uống đó là sống và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta hãy đón nhận Lời Chúa bằng tinh thần nhiệt thành và thái độ khiêm tốn. Chúa vẫn đang hướng dẫn chúng ta qua những người có trách nhiệm như các vị chủ chăn, những người đạo đức. Chúng ta hãy vâng lời và thực thi những gì mà các vị đó hướng dẫn, dạy bảo.  

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa! Lời Chúa chính là sức mạnh giúp chúng con vượt qua và chiến thắng những cám dỗ trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, giúp chúng con biết trung thành phụng sự Chúa, để chúng con cùng được hưởng vinh phúc trong Nước Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

4- Sống Lời Chúa :

Tuân giữ Lời Chúa chính là thực hành và sống theo Tin Mừng của Người trong cuộc sống, để làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm đạo đức tốt đẹp hơn