TRANG CHỦ / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng lễ thánh Đa Minh năm 2012

Nghe giảng lễ thánh Đa Minh năm 2012

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2010

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2011

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2012

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2013

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2014

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2015

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2016

 Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Luca (9,57 – 62)

Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.

Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi.

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.

+ Ngày 05.08.2012

Lễ 5g00:

Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 7g30:

Lm Px. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 17g30:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19g00:

Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm [Download]

Ngày 08.08.2012

Lễ 19g00 : Lm

Vinh sơn Phạm Xuân Hưng [Download]