TRANG CHỦ / NĂM A (page 12)

NĂM A

Tháng Mười, 2017

Tháng Chín, 2017

 • 29 Tháng Chín

  Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm A (2011 và 2014)

  "Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin.  

 • 27 Tháng Chín

  Video giảng lễ Chúa nhật XXV thường niên năm A (2014 và 2017)

  Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. [Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.

 • 26 Tháng Chín

  Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm A (2017)

  "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó... Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?"

 • 21 Tháng Chín

  Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm A (2011-2014)

  "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó... Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?"