TRANG CHỦ / NĂM A (page 10)

NĂM A

Tháng Mười Một, 2017

Tháng Mười, 2017

  • 30 Tháng Mười

    Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm A (2017)

    Đức Giêsu đáp : "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.  

  • 30 Tháng Mười

    Vdeo giảng lễ Chúa nhật XXX thường niên năm A (2017)

    Đức Giêsu đáp : "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.