Đến với Tôi, tin vào Tôi (14.09.2015)

Thứ Hai sau Chúa nhật XXIV thường niên

Suy tôn Thánh Giá

Tin Mừng: Ga 3, 13-17


 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.


13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

 

  1. Ghi nhớ: “ Để ai tin vào Người thì được sống đời đời” (Ga 3, 15)

2.Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay không những bảo đảm về sự thật Nước Trời, mà còn ban Nước Trời cho những ai đón nhận, thực thi và tin vào lời Người.

Sự sống đời đời bắt đầu từ đời sống nơi trần thế, bằng cách sống theo cách tự do nơi mỗi con người, tốt xấu đều do con người chọn lựa. Nhưng chỉ những ai sống và thực thi lời Chúa sẽ được chia sẻ hạnh phúc với  Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng không muốn bất cứ ai bị luận phạt trầm luân, trừ khi chúng ta đi ngược lại giới răn của Người. Tuy nhiên Ngài luôn tôn trọng tự do của con người, mỗi người có thể tin hay chối từ, mở ra hay đóng lại trước sự sống đời đời mà Thiên Chúa hằng trao ban cho mỗi người chúng ta.

3.Sống Lời Chúa: Đến với Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.

4.Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn ý thức mỗi người đều thuộc về Chúa, để trong cuộc sống, mọi việc làm, mọi suy nghĩ, hay lời nói đều quy hướng về lòng yêu mến Chúa, để theo gương Chúa Giêsu Kitô. Amen.