Gia phả Đức Giêsu Kitô (17.12.2015)

Thứ Năm sau Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Mt 1,1-17

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mat-thêu.

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu ông Áp-ra-ham :
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 Gie-sê sinh Đa-vít.
Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
17 Như thế, tính chung lại thì : từ ông Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

 

1- Ghi nhớ:

  “Như thế, tính chung lại thì : từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Ða-vít là mười bốn đời; từ vua Ða-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon cho đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời” (Mt 1, 17).

2- Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mat-thêu kể về gia phả của Đức Giê-su. Chúng ta thấy gia phả của Đức Giê-su không chỉ có những người tốt lành, đạo đức, nổi tiếng, thành công; mà còn có cả những người tội lỗi. Nhưng Ngôi Lời Thiên Chúa vẫn đón nhận và đi vào quan hệ huyết thống.

Theo niềm tin của người Do Thái, Đấng Mê-si-a được xuất thân từ dòng tộc vua Đa-vít sẽ làm vua cai trị dân Ít-ra-en. Nhưng vị Vua Giê-su còn cao trọng hơn rất nhiều lần so với vua Đa-vít, vì Ngài là Vua cả trời đất, muôn vật muôn loài do Người tạo thành mà có; cũng nhờ vào Ngài mà được tồn tại, để tất cả cùng quy hướng về Ngài.

Thiên Chúa yêu thương và quan phòng sắp đặt cho từng người chúng ta. Ngài ban đủ các ơn cần thiết để chúng ta sống xứng đáng là con cái của Ngài, để phụng sự Ngài và yêu thương anh chị em đồng loại như yêu chính bản thân mình.

3- Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho chúng con nhận ra thánh ý của Chúa trong từng giờ, từng ngày của cuộc đời chúng con, để chúng con biết cộng tác mật thiết nhiệt thành với Chúa trong chương trình cứu độ của Chúa, ngõ hầu làm cho Danh Chúa được cả sáng và Nước Chúa được trị đến. Amen.

4- Sống Lời Chúa:

Biết nhận ra thân phận của mỗi người chúng ta, để cùng góp phần nhỏ bé vào công việc xây dựng gia đình, Giáo xứ và Giáo hội… làm cho tất cả được an lành thánh thiện hơn.

                                                   HOÀI THANH