Luân lý chuyên biệt 07: Những bổn phận liên quan đến đức tin

Thần học online:
 
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 07: Những bổn phận liên quan đến đức tin

Người kitô hữu phải biết những điều cần thiết để sống đời sống kitô hữu tốt đẹp, phù hợp với tuổi tác và địa vị của mình. Phải xét đến điều kiện thời gian, hoàn cảnh và giáo dục. Tất cả các kitô hữu đến tuổi khôn phải biết những điều căn bản sau đây : kinh tin kính, kinh lạy Cha, 10 điều răn, 6 điều luật Hội thánh, các bí tích

knOGUQTRnyU