Luân lý chuyên biệt 13: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 13: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo

Thật kỳ lạ con người có thể loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi thế giới một cách dễ dàng, rồi sau đó lại tự hỏi tại sao thế giới biến thành hỏa ngục. Thật kỳ lạ, chúng ta có thể tin những gì báo chí nói mà lại nghi ngờ những gì Kinh Thánh nói. Thật kỳ lạ, khi chúng ta lo sợ người đời nghĩ sao về chúng ta, hơn là Thiên Chúa nghĩ về chúng ta.

qR0mTVgT1Is