Luân lý chuyên biệt 16: Định nghĩa thần học về đức cậy

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 16: Định nghĩa thần học về đức cậy

Đức cậy là nhân đức siêu nhiên do ơn Chúa ban, nhờ đó con người hy vọng được cứu độ hoàn toàn (hạnh phúc vĩnh cửu) cũng như hy vọng có những phương tiện hữu hiệu giúp con người đạt tới ơn cứu độ đó, tín thác vào lời hứa và sự trợ giúp quyền năng của Thiên Chúa. (Karl H. Peschke, SVD – Christian Ethics – Moral Theology, 55).

Những suy tư thần học hiện đại muốn nhấn mạnh chiều kích vĩ mô của đức cậy (hơn là chỉ nhắm đến hạnh phúc cá nhân), cho rằng đối tượng của đức cậy là sự hoàn tất công cuộc tạo thành nơi Đức Kitô như là đầu của vũ trụ  (cf. Phil. 1, 6; Rm. 8, 18 – 25; Ep. 1, 10).