Nghe giảng lễ Suy tôn Thánh Giá (2014-2022)

Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Gioan (3, 13 – 17)

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Năm 2022:

Năm 2021:

Năm 2020:

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Năm 2016:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Năm 2015:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2014:

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lm Giuse Phạm Quốc Văn