Thần học Đời Tu 29: Chiều kích cánh chung của ĐSTH

 
Thần học online:
 
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

Bài 29: Chiều kích cánh chung của ĐSTH 

  

Với cái nhìn gắn chặt vào những thực tại của Chúa, người tận hiến nhắc nhở rằng “trên đời này, chúng ta không có đô thành bền vững” (Dt 13,14), bởi vì “quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20). Điều cần thiết duy nhất là tìm kiếm “Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mt 6,33), cùng với lời khẩn cầu không ngừng xin Chúa ngự đến.

Thời cánh chung đã khai mào ngay trong những thực tại trần gian, nhưng khi nào Chúa ngự đến, Người sẽ làm cho thực tại ấy nên viên mãn. Cánh chung là một đời sống mà cả Giáo hội hướng tới; đặc biệt những người tận hiến phải coi đó như là mục tiêu, như là điểm tới để nỗ lực nên hoàn thiện mỗi ngày trong đời sống dâng hiến của mình. 

ub0BNkkSfyA