Thần học Luân lý 12: Luật mặc khải

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 12: Luật mặc khải

“Khuôn mẫu tối thượng của đời sống con người là chính luật vĩnh cửu, khách quan và phổ cập của Thiên Chúa. Qua luật này, Ngài xếp đặt, hướng dẫn và điều khiển cả hoàn vũ cũng như các hướng đi của cộng đoàn nhân loại trong ý định đầy khôn ngoan và thương mến của Ngài” (Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo số 3).

Kinh thánh mặc khải Thiên Chúa là “Đấng ra lề luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt” (Gc 4,12).

Kinh thánh nói gì về luật? Và ý nghĩa của luật với đời sống luân lý để không rơi vào chủ nghĩa duy luật? 

taUHD8Ia8LQ