Tìm Hiểu Kinh Thánh 07: Các sách Ngôn sứ – P.3

 
Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 7: Các sách Ngôn sứ – P.3

Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. (Mk 5,1)

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu sách Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Khácgai, Dacaria Malakhi.
          Sách Giôna: Câu chuyện đầy châm biếm nhằm phản bác quan điểm dân tộc cực đoan, cục bộ và rao giảng một quan niệm phổ quát về ơn cứu độ. 
          Sách Mikha: Ông loan báo vị Vua Hòa Bình sẽ sinh tại Bêlem. 
          Sách Nakhum: Ông Không trách tội Israen nhưng kết tội vua xứ Át-sua là kẻ xâm lược áp bức và loan báo ơn cứu độ cho Giu-đa. 
          Sách Khabacúc: Ông chất vấn Chúa vì Chúa để cho một dân hung ác đe dọa Dân Chúa cùng chư dân, và được Chúa trả lời: “Người công chính sẽ được sống nhờ lòng trung tín”. 
          Sách Xôphônia: Ông mô tả “Ngày của Ðức Chúa”. 
          Sách Khácgai: Ông cổ võ việc xây lại đền thờ. 
          Sách Dacaria: Ông kêu gọi xây dựng đền thờ, quốc gia, tinh thần sống đạo. 
          Sách Malakhi: Ông kêu gọi hàng tư tế và dân thanh tẩy mọi tội lỗi để thờ phượng Chúa cho phải đạo.

WHzpbn0Mpas