Daily Archives: 11/03/2017

Tâm sự cùng Chúa

Nói với Chúa đây là lòng con tranh đấu / Thân mang nhiều lỗi tội Chúa không thương / Thân xác khi mất đi bỏ hồn rơi vất vưởng  / Xin cho được lời Chúa hứa lúc tử nạn đau thương .

Đọc thêm