HUYNH ĐOÀN

Giới thiệu tổng quát Huynh đoàn Đa Minh (8/8)

Là giáo dân, ta được tháp nhập vào Chúa Kitô làm thành dân Chúa dưới sự lãnh đạo của Giáo Hội, cụ thể là cha xứ thay mặt Ðức giám mục. Thứ đến, ta gia nhập Huynh đoàn để nhờ đoàn sủng và tinh thần Dòng, sống trọn vẹn thiên chức Kitô hữu.

Đọc thêm