Luân lý chuyên biệt 06: Những gương mẫu về đức tin

Thần học online:
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 06: Những gương mẫu về đức tin

Trong Cựu ước : Noe, Abraham, Sara, Mosê, Gideon.                           

Trong Tân ước : Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, sĩ quan ngoại đạo, phụ nữ Canaan có con gái bị quỉ ám.

Phải hiểu biết đức tin như thế nào để được cứu độ? 

-tm5l863ojg