Luân lý chuyên biệt 09: Bổn phận phải loan báo Tin Mừng

Thần học online:
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 09: Bổn phận phải loan báo Tin Mừng

Vaticanô II : “Mọi kitô hữu có bổn phận rao giảng đức tin tùy theo khả năng của mình”  (LG 17; AG 23; Mt. 28, 19; Mc 16, 15). Quả thế luật yêu thương là giới răn lớn nhất của Chúa, đòi hỏi mọi người tín hữu phải rao truyền vinh quang Chúa, qua việc mở rộng nước Chúa và đem đến cho mọi người sự sống vĩnh cửu là nhận biết một Thiên Chúa thật, và nhận biết Đức Kitô là Đấng Chúa Cha sai đến.

okxgrZRLMmE