Luân lý chuyên biệt 10: Bổn phận vâng phục huấn quyền của Giáo hội

Thần học online:
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 10: Bổn phận vâng phục huấn quyền của Giáo hội

Thẩm quyền tối cao của Giáo hội là giám mục đoàn cùng với và dưới sự chủ tọa của ĐGH. Huấn quyền của Giáo hội bao gồm toàn bộ mạc khải Kitô giáo (depositum fidei : kinh thánh và Tông truyền), và bao gồm các chân lý khác liên quan đến đức tin, luân lý và phong hóa trực tiếp hay gián tiếp. 

PdwDuNCz7Nc