Luân lý chuyên biệt 15: Đức cậy hay đức hy vọng

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 15: Đức cậy hay đức hy vọng

Hy vọng, theo Thánh Thomas, là mong muốn (desire) đạt được một điều gì tốt, tuy khó, nhưng vẫn có thể thực hiện được (giải thích 3 yếu tố cần thiết của hy vọng : điều tốt, khócó thể thực hiện được). Hy vọng là điều kiện sống còn của con người. Không có hy vọng con người sẽ chết (Judas, những người tự tử). Bao lâu con người còn sống thì còn hy vọng; hay nói cách khác con người không thể sống mà không hy vọng hay không mong muốn một điều gì đó (những lời cầu chúc; kinh nghiệm cá nhân từ bé đến lớn; người ta hy vọng mong chờ nhiều thứ : sức khỏe, no ấm, thịnh vượng, thành công, an toàn, tự do, tình yêu).