Thần học Luân lý 04: Kinh nghiệm luân lý của con người

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 4: Kinh nghiệm luân lý của con người

Giáo Hội cũng biết mình đã nhận được rất nhiều nơi lịch sử và sự tiến hóa của nhân loại. Kinh nghiệm của những thế kỷ đã qua, tiến bộ của khoa học, các kho tàng hàm chứa trong những hình thức văn hóa nhân loại khác nhau, biểu lộ đầy đủ hơn bản tính của chính con người và mở ra những con đường mới dẫn đến chân lý: tất cả những điều ấy đều hữu ích cho Giáo Hội. (Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay – Gaudium Et Spes số 44)

Để giải quyết vấn đề luân lý hiện nay, thần học luân lý và các Kitô hữu cần tham khảo tất cả những gì được kể là thành tựu tri thức khoa học của con người.

GtPWqMf7mXk&index=1&list=PLjgF-StWs-TW2EhD3ZMhs86eTmiNG0muI