Thần học Luân lý 10: Tự do theo thánh Phaolô

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 10: Tự do theo thánh Phaolô

“Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.” (Gl 5, 1-2)

Theo thánh Phaolô, khi phạm tội, con người sống trong đêm tối, tâm trí bị khắc sâu bởi cái tôi quy ngã, sống trong ảo tưởng và sai lầm, nô lệ cho chính cái tôi và thế giới, cuối cùng bị hủy diệt bởi cái chết (x. Rm 3,9-12.22-23).

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban lại tự do đích thực cho con người, mới giải thoát con người khỏi cái tôi quy ngã, khỏi tình trạng nô lệ cho tội và sự chết.

MCRa0XsXc9o