Thần học luân lý 24: Việc huấn luyện lương tâm

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 24: Việc huấn luyện lương tâm 

“Xét theo phẩm giá, mọi người, vì là những nhân vị nghĩa là có trí khôn và ý chí tự do, nên phải chịu trách nhiệm về cá nhân mình” (Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo số 2).

Việc huấn luyện lương tâm trước hết nhằm mục đích giúp lương tâm thực hiện một chọn lựa nền tảng tích cực. Nhưng chưa đủ, cần phải có một lương tâm trưởng thành, nghĩa là có khả năng biện phân tốt/xấu trong những tình huống đặc thù.

fLGBG6sFEog