Thần học luân lý 27: Lý trí nhận biết hành vi

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 27: Lý trí nhận biết hành vi

“Phẩm giá của con người đòi họ phải hành động theo sự chọn lựa ý thức và tự do, nghĩa là chính con người được thúc đẩy và hướng dẫn tự bên trong, chứ không do bản năng mù quáng hay cưỡng chế hoàn toàn bên ngoài. Con người sẽ đạt tới phẩm giá ấy một khi nhờ tự giải thoát khỏi mọi kiềm tỏa của đam mê, con người theo đuổi cùng đích của mình trong sự tự do chọn lấy điều thiện và khôn khéo cũng như thực sự tạo cho mình những phương tiện thích ứng.” (Hiến Chế Mục Vụ  Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay số 17).

Chúng ta phân tích hai điều kiện thiết yếu của hành vi mang tính người. Trước hết là sự nhận thức, thuộc bình diện của lý trí nhận biết. Thứ đến là sự tự do, thuộc bình diện của ý muốn, sự đồng thuận. Lý trí nhận biết và ý muốn tự do là hai nguyên lý của hành vi mang tính người.

9-TmYtM4toQ