GIÁO LÝ

Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 8. Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào ?

Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước như là Đấng dựng nên thế giới này vì Tình yêu, và Người trung tín với loài người, cả sau khi họ sa ngã phạm tội xa cách Người. (God shows himself in the OLD  TESTAMENT  as God, who created the world out of love and remains faithful to men even when they have fallen away from him into sin.)

Đọc thêm

Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 6. Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không ?

Với trí khôn hữu hạn, con người không thể hiểu thấu sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa. Nhưng ta vẫn có thể nói đúng về Thiên Chúa. (Although we men are limited and the infinite greatness of God never fits into finite human concepts, we can nevertheless speak rightly about God.)

Đọc thêm