Luân lý chuyên biệt 24: Những tội chống lại đức ái

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 24: Những tội chống lại đức ái

– Tội lãnh đạm (indifference)  đối nghịch với đức mến, vì là Đấng vô cùng thiện hảo Thiên Chúa xứng đáng được mọi người hết lòng yêu mến.

– Tội thù ghét Thiên Chúa (hatred of God)   Tội thù ghét Thiên Chúa là một trọng tội trực tiếp chống lại tình yêu của Thiên Chúa.

– Con người cũng có thể phản loạn chống lại Thiên Chúa vì những đau khổ, bất hạnh và nhiều thử thách khác mà Thiên Chúa gửi đến cho họ.

– Nguyên nhân thông thường đưa đến thù ghét Thiên Chúa là đời sống tội lỗi kéo dài, bất mãn trước những giới răn của Chúa.