Ngày 17.10.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

THỨ BẢY: 17-10-2015
Lc 12, 8 – 12

1.Ghi Nhớ:“Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha” ( Lc 12,10).

2.Suy Niệm: Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ, nhưng để hưởng ơn cứu rỗi Chúa, con người phải cộng tác bằng việc sám hối ăn năn. Vì thế bao lâu còn sống ở trần gian mà có lòng thống hối, thì tội gì cũng được tha; còn khi cố chấp, không hối cải, thì tội không thể được tha. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần chính là tội cố chấp, ngoan cố ở trong tình trạng tội lỗi, khước từ mọi ân huệ của Chúa, chắc chắn không được hưởng ơn tha thứ.

3.Sống Lời Chúa: Xác tín rằng Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta để chúng ta cũng đừng bao giờ thất vọng về mình.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến sửa lại mọi sự trong ngoài của con. Amen.