Thần học Đời Tu 04: Đời Đan tu bên Tây phương

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 04: Đời Đan tu bên Tây Phương

Đời sống tu trì được truyền bá sang Âu châu nhờ những người hành hương thánh địa, các thương gia, đặc biệt nhờ công lao của Giám mục Athanasiô khi ngài bị lưu vong tại thành Trèves mang về.

Bên Tây phương, hình thức ẩn tu không phát triển, chỉ có hình thức cộng đồng. Lúc đầu, các cộng đoàn này thường do các Giám mục thành lập và qui tụ quanh các ngài như Giám mục Martinô ở Tours (317- 397), bên Pháp. Đây là cộng đoàn đan tu đầu tiên bên tây phương, sống theo luật của thánh Pacômiô. 

U8UkYQhMwpw