Thần học Luân lý 14: Quan niệm về luật tự nhiên

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 14: Quan niệm về luật tự nhiên 

“Luật tự nhiên đã được Thiên Chúa viết và khắc ghi trong tâm hồn mọi người và mỗi người, vì đây chính là lý trí của con người ra lệnh phải làm lành và lánh dữ…Quy định này của lý trí con người chỉ có giá trị là luật, vì là tiếng nói và lời truyền đạt của một lý trí cao hơn mà tâm trí và tự do của chúng ta đều phải tùng phục.” (GLHTCG số 1954)

Luật luân lý mặc khải phát xuất từ nguồn mặc khải của Kinh Thánh, vậy luật luân lý tự nhiên phát xuất từ nguồn nào? Nếu mục đích của luân lý Kitô giáo là bắt chước Đức Kitô, hệ tại ở agape, vậy mục đích của luật tự nhiên là gì? Hệ tại ở điều nào? Sự liên hệ nào giữa bắt chước Đức Kitô với luật tự nhiên?

0__mZIM9pDk