Thần học Luân lý 17: Định nghĩa nhân luật

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 17: Định nghĩa nhân luật

Cộng đoàn chính trị và chính quyền đều bởi Thiên Chúa Tạo Hóa mà có. Còn chế độ chính trị thì trái lại phải chọn lựa cách tự do Khi chính quyền tìm kiếm công ích hợp với luân lý, thì lương tâm buộc phải vâng theo luật pháp Chế độ chính trị, dưới bất cứ hình thức nào, tùy theo đặc tính của từng dân tộc, bao giờ cũng phải phục vụ con người và nhân loại. (Hiến Chế Mục Vụ  Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay số 85).

Trong lãnh vực luân lý, không thể bỏ qua việc tìm hiểu đề tài nhân luật, bởi vì trong thực tế nhân luật khiến cho người Kitô hữu, xét như một công dân, cũng như cộng đồng thường phải đối diện với những vấn đề luân lý tế nhị, không thể tránh né. 

1132-FK6eVM