Thần học luân lý 19: Lương tâm trong Kinh Thánh

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 19: Lương tâm trong Kinh Thánh

Phúc thay ai không bị lương tâm cắn rứt, và kẻ không rơi vào thất vọng. Đố kỵ và hà tiện (Hc 14,2).

Trong tiếng Do Thái không có hạn từ “lương tâm” cũng không có tác phẩm nào nói về lương tâm. Riêng trong Cựu Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp, “lương tâm” có đề cập trong Kn 17,11 và Hc 14,2. Tuy không có hạn từ lương tâm nhưng người Do Thái tin nhận rằng trong sâu thẳm con người có một trung tâm hội tụ tất cả mọi khả năng thể lý và tinh thần, được gọi là “tâm hồn”.

fkg0E1TgHb8